medischedisclaimerPPT

Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Met de nieuwe privacywet worden onze gegevens beter beschermd. Niemand wil natuurlijk ongewenste e-mail krijgen. Wanneer jij reageert op mijn nieuwsbrief, online huidadvies of een mailtje schrijft dan heb je rekening te houden met onderstaande en geef je hier expliciet toestemming voor.

Algemeen

Op deze pagina tref je de privacyverklaring van Praktijk Petra Tjeertes . Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen voordat je verder gaat op mijn website. Praktijk Petra Tjeertes is gevestigd aan Slochterwaard 6, 1824 KP, te Alkmaar en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59911824. Praktijk Petra Tjeertes is per e-mail te bereiken via petratjeertes@gmail.com voor vragen.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Praktijk Petra Tjeertes omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ik, Petra Tjeertes, hecht veel waarde aan een goede bescherming van dergelijke gegevens en om jou hier zo goed mogelijk over in te lichten. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Praktijk Petra Tjeertes aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien je niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dien je de website te verlaten. De verwerking van persoonsgegevens door Praktijk Petra Tjeertes valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Praktijk Petra Tjeertes behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 15 mei 2018.

Praktijk Petra Tjeertes verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van haar nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Om je te kunnen bellen of bereiken via e-mailen indien dit nodig is om een goede dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om je te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens:

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je het contactformulier invult. Bij het invullen van het formulier wordt jouw naam en e-mailadres gevraagd en kun je opgeven waarover het gaat. Dit is nodig om contact met je op te kunnen nemen, maar wordt ook gebruikt om je in de toekomst op de hoogte te kunnen stellen van bepaalde diensten die interessant voor je kunnen zijn en om je waardevolle informatie op te sturen. De persoonsgegevens worden opgeslagen voor een onbepaalde termijn. Daarnaast worden aanvullende persoonsgegevens verwerkt in geval van het afhandelen van een betaling. Hieronder vallen onder andere achternaam, voornaam, telefoonnummer, adres en geboortedatum. Praktijk Petra Tjeertes verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de administratie en belastingaangifte. De bovenstaande gegevens worden vijf (5) respectievelijk zeven (7) jaren bewaard uitgaande van de wettelijke bewaarplicht. De rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder je naam en e-mailadres kan Praktijk Petra Tjeertes geen contact met je opnemen. Daarnaast is Praktijk Petra Tjeertes in geval van facturen en belastingaangifte verplicht om deze gegevens te verwerken.

Indien je geen persoonsgegevens aan Praktijk Petra Tjeertes wilt verstrekken, is Petra Tjeertes niet in staat om de diensten aan jou te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Praktijk Petra Tjeertes niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in zo een geval bij jou. Je kunt je afmelden voor de mailinglijst van Praktijk Petra Tjeertes door je af te melden via de link onderaan de e-mails.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website en op subdomeinen van deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Praktijk Petra Tjeertes. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van de desbetreffende website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Praktijk Petra Tjeertes zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. Zulke bedrijven worden ook wel ‘verwerkers’ genoemd. Denk aan een bedrijf welke de facturatie verzorgd. Ze zullen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Praktijk Petra Tjeertes handelen. Het gaat om de volgende verwerkers:

MailChimp, voor het versturen van e-mails met informatie betreffende het aangeschafte product. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server buiten Nederland, namelijk in de Verenigde Staten.

Facturensturen, voor het faciliteren van betalingen en voor jouw factuur en de administratie daarvan. Wanneer je een consult aangaat worden je persoonsgegevens opgeslagen op de server van facturensturen, extra informatie onder: https://www.factuursturen.nl/privacy

Onze website wordt gehost bij Hostnet. Zij verzorgen voor ons dat de website een SSL beveiliging heeft.

Snelstart, een boekhoud applicatie wordt gebruikt voor het verwerken van de boekhouding van Praktijk Petra Tjeertes. Gevestigd in Oosterend.

De NatuurApotheek, voor het leveren en produceren van fytotherapeutische en orthomoleculaire remedies op cliënt niveau. Uw gegevens worden bij de aanvraag van een dergelijke remedie doorgegeven aan de NatuurApotheek gevestigd in Pijnacker.

Met de bovenstaande bedrijven sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk Petra Tjeertes blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen die uitgevoerd worden door deze bedrijven.

Jouw persoonsgegevens worden slechts met derden, niet zijnde verwerkers, gedeeld als Praktijk Petra Tjeertes op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Petra Tjeertes verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Petra Tjeertes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Praktijk Petra Tjeertes gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Beveiliging

Praktijk Petra Tjeertes heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van jou te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Jouw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je hebt zelf recht op inzage, correctie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens, dit staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij je wel altijd vragen om jezelf te identificeren voordat je hiervan gebruik wil maken.

Indien je een klacht wil indienen over Praktijk Petra Tjeertes met betrekking tot het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan kan je dit bij ons melden door een mail te sturen met je persoonsgegevens naar Praktijk Petra Tjeertes. Dan helpen we je graag verder. Ook kan je jouw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij Praktijk Petra Tjeertes of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Geen aansprakelijkheid

Nadrukkelijke wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Denk aan bron verwijzingen bij de artikelen die Petra Tjeertes op de website plaatst. Iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Het privacy beleid kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.